Ochrana osobních údajů

 • 1. Správce osobních údajů

  Advokátní kancelář Mgr. Irena Zelenková (správce osobních údajů), advokátka, IČ: 71331492, ev. č. ČAK 10368, se sídlem Korunní 2206/127, 130 00 Praha 3, zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, kterými je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 • 2. Osobní údaje

  V advokátní kanceláři zpracováváme zejména osobní údaje, které slouží k nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, adresa trvalého bydliště). Dále pak údaje umožňující kontakt s klientem (emailová adresa, telefonní číslo) a popisné informace (číslo bankovního účtu).

 • 3. Rozsah zpracování osobních údajů

  Osobní údaje v rozsahu, v jakém nám je klient poskytl, zpracováváme za účelem uzavření smluvního či jiného právního vztahu s klientem (subjektem údajů) a pro plnění našich zákonných povinností správce. Požadujeme vždy pouze osobní údaje, které jsou relevantní a nezbytné k účelu jejich zpracování.

 • 4. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů jsme přijali technologická i procesní opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu k osobním údajů a jejich zpracování. Respektujeme zcela právo klientů na ochranu soukromí, a také námi pověření zpracovatelé jsou povinni postupovat dle platných právních předpisů a řídit se našimi zásadami. Osobní údaje dále poskytujeme za účelem plnění smlouvy zejména orgánům veřejné moci (např. soudům, správním orgánům).

 • 5. Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu, obvykle po dobu trvání smluvního vztahu, a dále archivujeme po dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje uchovávat dle obecných právních předpisů. Osobní údaje jsou následně zlikvidovány dle platné právní úpravy.

Poučení o právech klientů (subjektů údajů)

Ve vztahu k prováděnému zpracování svých osobních údajů má v advokátní kanceláři klient následující práva:

 • Právo být informován o účelu zpracování, totožnosti správce a zpracovatelů osobních údajů, době, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 • Právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Lze vyžadovat potvrzení.
 • Právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů a informaci o zdroji osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky pro výmaz.
 • Právo vznést námitku proti zpracování nebo právo omezit zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost. Právo získat osobní údaje a předat je jinému správci.

Svá práva mohou naši klienti uplatnit písemně prostřednictvím mailu. Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů neprovádíme v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů